Yazarlar - ASEM
Yazar M. Akif Kireçci

Doktora derecesini ABD’de Pensilvanya Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nden almıştır. Aynı üniversitede dersler vermiş olan olan Kireçci, Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulusal İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan M. Akif Kireçci, ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl Ortadoğu tarihi ve siyaseti, entelektüel hareketler, Türk dış politikası, İslam, modernite, Oryantalizm ve kültürel dönüşümler gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Kireçci, Başlangıcından Günümüze Arap Milliyetçiliği (2012) adlı eserin yazarı ve Arap Baharı ve Türkiye Modeli Tartışmaları (2013) ile (Ed Foster’la birlikte) Istanbul: Metamorphosis in an Imperial City adlı eserlerin editörüdür. 


Yazar Erol Göka

Erol GÖKA 1959 yılında Denizli’de doğdu. Ortaöğrenimini Aydın’da tamamladı. 1983’te “Tıp Doktoru,” 1989 yılında “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” oldu. Türkiye Günlüğü ve Türkiye Klinikleri adlı dergilerin yayın kurullarında, birçok tıp ve beşeri bilimler dergisinin de danışma kurullarında bulunmaktadır. Yayınlanmış kitaplarından başlıcaları şunlardır: Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasında Geçişler, Varoluşun Psikiyatrisi, Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri, Buradan Böyle: Gündelik Hayatın Psikososyopolitiği, Psikiyatriden Psikiyatriye Bakışlar, Psikiyatri ve Felsefe, Felsefe ile Psikiyatri, Hayatın İçinde Psikiyatri, Hayata ve Aşka, Kadınlar, Erkekler, Aşıklar (Sema Göka ile birlikte), Ölme: Ölümün ve Geride Kalanların Psikolojisi, İnsan Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, Kimlikler, Türkiye Vardır, Tarihsel Psikoloji, Türk Grup Davranışı (Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Adamı Ödülü, 2006), Türklerin Psikolojisi, Türklerde Liderlik ve Fanatizm, Türk’ün Göçebe Ruhu, Aşk Her Şeyi Affederse, Geçimsizler: Kişilikleri Tanıma ve Geçinmeyi Kolaylaştırma Kitabı (Dr. Murat Beyazyüz ile birlikte).


Yazar Yusuf Şahin

Yusuf Şahin, 1971 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Giresun’da tamamlayan Şahin, lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde (1994), yüksek lisansını ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (1998), doktorasını da Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (2002) tamamladı. Şahin, 2003’te yardımcı doçent, 2006’da doçent, 2011’de de profesör oldu. Şahin, halen Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şahin’in Kentleşme Politikası, Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Küresel Isınma Fetişizmi başlıklı kitaplarının yanı sıra, kentleşme, yerel yönetimler ve çevre konularında yazılmış çok sayıda makalesi ve sempozyum bildirisi bulunmaktadır. Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır.

 


Yazar Hasan Bacanlı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini aynı bölümde bitirdi. Selçuk ve Gazi Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında ABD Ohio State University’de bir yıl misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Eğitim Psikolojisi (19. Baskı, 2013), Duyuşsal Davranış Eğitimi (3. Baskı 2006), Sosyal Beceri Eğitimi (4. Baskı, 2012), Psikolojik Kavram Analizleri (2002) kitaplarının yazarı ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (2007) ile Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi (2012) adlı çalışmaların ortak yazarıdır. İlgi alanları düşünme eğitimi, değer eğitimi, benlik ve kültürel etkiler olarak sıralanabilir. Prof. Bacanlı halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Yazar Mehmet Ali Dombaycı

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı mezunudur. Aynı bölümden 2002’de yüksek lisans ve 2008’de doktora derecesi aldı. Çeşitli liselerde felsefe grubu öğretmenliği yaptıktan sonra bir süre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda görev aldı. Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuzu (2006) adlı bir kitabı bulunmaktadır. İlgi alanları eğitim felsefesi, felsefe öğretimi, düşünme eğitimi, değer eğitimi, çocuklar için felsefe ve demokratik yurttaşlık eğitimi olarak sıralanabilir. Dr. Dombaycı halen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.


Yazar Abdullah Karataş

Abdullah Karataş İslam Kalkınma Bankası Hazine Departmanı Yatırımlar Departmanı'nda departman şefi olarak çalışmaktadır. Abdullah Karataş oniki yıl Wall Street'de Natixis, Barclays Capital ve Lehman Brothers gibi önemli şirketlerde çalıştı. Karataş Middlebury College Ekonomi Bölümü'nden en yüksek onur derecesi ile mezun oldu ve Yale University'den MBA derecesini aldı. Karataş hali hazırda INCEIF (Malezya Merkez Bankası tarafından kurulan Küresel İslami Finans Üniversitesi)'de doktora adayıdır. 


Yazar Mustafa Canlı

Mustafa Canlı, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Lisans derecesini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında aldı. Canlı'nın ABD'nin Boston şehrindeki Northeastern University'den birisi Bilişim Sistemleri (2004) ve diğeri İşletme alanında (2005) olmak üzere iki yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.  2010 yılından itibaren T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında bakan danışmanı olarak bilişim, telekomünikasyon ve e-Devlet alanlarında çalışmalar yapan Mustafa Canlı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.


Yazar Necati Anaz

Necati Anaz 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. ABD'de 2007 yılında Wilmington Üniversitesi’nde İşletme ve Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans yaptı. 2012 yılında Oklahoma Üniversitesi Coğrafya ve Çevresel Sürdürülebilirlik Bölümü’nde ‘Mapping Geopolitical Imaginations: Turkish Audiences & Valley of the Wolves -Palestine’ isimli teziyle doktorasını tamamladı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Anaz, siyasal coğrafya, popüler jeopolitik ve muhayyel coğrafyalar gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

 


Yazar Evren Çelik Wiltse

Evren Çelik Wiltse ABD'de South Dakota State University Siyasi Bilimler Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden alan Evren Çelik Wiltse'nin yüksek lisans tezinin başlığı "1980 Sonrası dönemde Devlet-İş İlişkileri"dir. " 'Reformun Sisinin' Ardından: Meksika ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Deemoratikleşme" başlıklı teziyle doktora derecesini 2010'da Unisersity of Massacusets-Amherest'de sunmuştur. Türkiye'de kamu alanında başörtüsü kullanımı ve Meksika'nın Küreselleşme karşısındaki pozisyonu gibi konularda yayınlar yapmış, ABD-Latin Amerika ilişkileri ile ilgili yayınlara da katkılarda bulunmuştur. Evren Çelik Wiltse ayrıca Perceptions akademik dergisinin Uluslararası Politik Ekonomi Özel Sayısı'nda misafir editör olarak görev almıştır. 


Yazar Cemali Oktay

1976 doğumlu olup ilk ve ortaöğretimini Gümüşhane’de, liseyi Ankara Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1997’de mezun olan Oktay, 1998’de Stajyer Muhasebat Kontrolorü olarak çalıştı. 2010-2011 tarihleri arası bir yıl süre ile “Amerika Birleşik Devletleri’nde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanı” konusunda araştırma ve inceleme yapmak üzere ABD’de bulundu. 2012-2013 döneminde Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Halen Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele Grup Başkanlığı bünyesinde Vergi Başmüfettişi olarak meslek hayatına devam etmektedir.


Yazar Osman Öztürk

Öztürk 1975’te doğdu. 1998’de Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. 2010’da vergi inceleme teknikleri üzerine araştırma yapmak üzere bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. 2012’de University of Illinois at Urbana-Champaign (ABD)’de ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.  Öztürk halen Vergi Başmüfettişi olarak Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olup evli ve 3 çocuk sahibidir.


Yazar B. Senem Çevik

Senem Çevik (B.A & M.B. A California State, PhD Gazi Üniversitesi) Ankara Üniversitesi öğretim üyesidir. Lisans derecesini California State University - San Bernadino'dan almış ve aynı okulda MBA programını tamamlamıştır. Doktora derecesini 2010 yılında Gazi Üniversitesi'nde siyasal iletişim alanındaki çalışmalarıyla almış ve 2010 yazında Stanford UÜniversitesi'nde Siyasal Psikoloji Yaz Programı'na katılmıştır. 2013 USC Center on Public Diplomacy'de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Çalışma alanları kimlik, kültür ve yardım diplomasisi, medya ihracatıyla Türkiye'nin kamu diplomasisinde markalaşma yaklaşımları, insai yardımlar ve diaspora diplomasisidir. 


Yazar Yaşar Salihpaşaoğlu

1975 yılında Trabzon’da doğan Yaşar Salihpaşaoğlu ilk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde, liseyi ise İstanbul’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında avukatlık stajını tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak girdi. 2000 yılında Yüksek Lisansını, 2007 yılında ise Doktorasını tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarda bulunmak üzere 2010-2011 yılları arasında İngiltere’de bulundu. Halen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışan Salihpaşaoğlu’nun yayımlanmış birçok eseri bulunmaktadır.


Yazar Asuman Erdoğan

Yorum Yazarı


Yazar Gülsen Kaya

Yorum yazarı


Yazar Jahja Muhasilovic

Yorum Yazarı


Yazar Birce Beşgül

Yorum Yazarı


Yazar Nevzat Şimşek

Yorum Yazarı


Yazar Kenan Göçer

Yorum Yazarı


Yazar Büşra Süpürgeci

Yorum Yazarı


Yazar Seda Eren

Yorum Yazarı


Yazar İhsan Eralp Semerci

Yorum Yazarı


Yazar Hayati Ünlü

Yorum Yazarı


Yazar Asude Cengiz Başaran

Yorum Yazarı